I agree that my IP number is stored and that cookies are used, for statistics and for improving my user experience. More about cookies.
hamburger menu

Användarvillkor Vy Bildbank

Dessa avtalsvillkor (hädanefter kallat villkoren) är bindande för alla som använder sig av Mediabyrån Vybild AB:s tjänster.

§ 0 ALLMÄNT

Vy Bildbank (hädanefter kallat Tjänsten) är en tjänst hos Mediebyrån Vybild AB för lagring och hantering av mediematerial. Tjänsten tillhandahåller en lösning efter de specifikationer som angivits vid köp avseende funktioner och lagringskapacitet.

Material eller mediematerial är de mediefiler, bilder, videos & dokument som laddas upp till bildbanken.

§ 1 KUND & SLUTANVÄNDARE

Kund är den som använder tjänsten, innehar konto eller i andra sammanhang nyttjar funktionerna i bildbanken. Kunden tilldelas ett personligt konto med användarnamn och lösenord och kan skapa nya konton. Kunden ansvarar för att användarnamn och lösenord inte missbrukas. Om kunden av oaktsamhet eller av annan anledning delger användarnamn och lösenord till annan blir kunden skyldig att ersätta uppkomna kostnader.

§ 2 ÄGANDERÄTT OCH ANSVAR

Kunden behåller all äganderätt till material som laddas upp till tjänstens servrar. Tjänsten erhåller ingen användningsrätt för detta material utöver vad som krävs för att erbjuda kunden utlovad funktionalitet. Kunden ansvarar själv för att nödvändiga rättigheter inhämtats för det material som laddas upp till tjänsten.

Bildbanken följer vad som i allmän uppfattning är nödvändiga åtgärder för att skydda den lagrade information och de bilder som tillhandahålls oss genom användning av våra tjänster. Bildbanken kan ej ställas ekonomiskt ansvarig för förlust av data eller otillbörlig tillgång vid händelser Bildbanken inte rimligen kunnat förutse och råda över. För material som laddas upp till tjänsten under en så kallad Testperiod/Provperiod ansvaras ej.

§ 3 ANVÄNDNING

Kunden får ej använda tjänsten på ett otillbörligt sätt såsom orimlig användning av systemresurser eller att hantera och tillgängliggöra olagligt, främlingsfientligt eller pornografiska material. För all användning av tjänsten bekräftar och godkänns villkoren. Användarvillkoren kan när som helst ändras och utökas, i och med inloggning, användning i de fall då inloggning inte krävs eller då användning påbörjas – godkänner du användarvillkoren i aktuell version. Användarkonton är personliga och får ej nyttjas av flera personer, undantaget konton där redigeringsfunktion saknas. Genom registrering av konto eller genom att skapa användarkonton godkänns att personuppgifter hanteras digitalt hos Bildbanken enligt personuppgiftslagen.

§ 4 AVTALSPERIOD & UPPSÄGNING

Kunden binder sig för en avtalsperiod om tolv (12) månader, om annat ej överenskommits, från dess att kunden godkänt offert för tjänsten eller på annat sätt beställt och påbörjat användning av tjänsten efter eventuell prövoperiod. Betalning sker i förskott innan påbörjad avtalsperiod.

Uppsägning av tjänsten skall ske senast en (1) månad innan avtalsperiodens slut. Om uppsägning ej sker inom föreskriven period förlängs avtalsperioden automatiskt med tolv (12) månader.

§ 5 BETALNING & BETALNINGSVILLKOR

Betalning av tjänsten sker genom faktura med betalningsvillkor om 30 dagar från faktureringsdatum om inte annat överenskommits. Fakturering sker i normalfallet i digital form via email, för pappersfaktura utgår i dagsläget ingen faktureringsavgift. Vid försenad betalning tillkommer lagstadgad påminnelseavgift om 50 kr samt dröjsmålsränta om 8% + gällande referensränta.

§ 6 LAGVAL, ANSVAR & DOMSTOL

Svensk lag gäller för Bildbankens verksamhet och tolkning av dessa villkor. Tvister skall i första instans prövas i Umeå Tingsrätt.

Bildbanken kan ej ställas ekonomiskt ansvarig för driftstopp som uppstår i samband med underhåll eller reparation, för skada eller fel där Bildbanken inte rimligen kunnat förutse och råda över omständigheterna. Exempel på detta är serverfel, myndighetsåtgärder, fel hos leverantör och liknande. Bildbank kan aldrig ställas ansvarig att utge större ersättning än fakturerat belopp för aktuellt köp.